ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАЛҚАШ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «№24 МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ІШКІ ЕҢБЕК ТӘРТІБІ ЕРЕЖЕСІ

Келісемін:                                                                                                   Бекітемін:

Кәсіподақ төрайымы:                                                              Мектеп -директоры

Д.Н.Самбетова                                                                                         А.К.Мусина

______________                                                                             ________________

 

 

 

ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БІЛІМ  БАСҚАРМАСЫНЫҢ БАЛҚАШ ҚАЛАСЫ БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ «№24 МЕКТЕП-ИНТЕРНАТЫ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК  МЕКЕМЕСІ    ІШКІ  ЕҢБЕК  ТӘРТІБІ   ЕРЕЖЕСІ

 

Жалпы ереже

 «Балқаш қаласы білім бөлімінің  «№24 мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік  мекемесінің еңбек тәртібі Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2012 жылғы 6 сәуірдегі №148 «Білім беру ұйымдарының ішкі тәртібінің үлгі қағидасын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес дайындалған  осы ішкі еңбек тәртібі Ережесімен және Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексімен, сонымен қатар Жұмыс берушінің түрлі актілері бойынша анықталады.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министірінің 2020жылғы сәуірдегі №153 «Педагогтің жұмыс уақыты мен демалыс уақыты режим ерекшеліктерін айқындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығын бес күндік жұмыс аптасына  көшіру белгіленді.

 

1.Білім беру ұйымының әкімшілігі және педагогтерінің білім алушылармен және тәрбиеленушілермен өзара қарым-қатынасы

 

 • Сынып жетекшілер оқушылардың қауіпсіздігі мен денсаулығына мектепке келгеннен бастап, олардың серуендеуі мен экскурсия жасау немесе сыныптан тыс мерекелік іс-шаралар кезінде мұғалімдер қызметіне жауапкершілік тапсырылады.
 • Электронды сынып журналына өзгерту енгізуді (оқушылардың келуі мен кетуі) сынып жетекшілері директордыңоқу ісі жөніндегі орынбасары  Индира Маулетова Омаржановнаның келісімімен орындалады.
 • Оқушыларды сабақ кезінде әр түрлі мерекелік іс-шараларға (дайындық, жарыстарға)  әкімшіліктің рұқсатынсыз және оқушыны тәртібі үшін сабақтан үзілді-кесілді шығарып жіберуге рұқсат етілмейді.
 • Факультативті, үйірме, спорттық секциялар тек сабақ кестесімен директордың бекітуімен ғана жүргізіледі.
 • Әр оқу бөлмесінде оқушылардың өз орындары мен мектеп мүліктеріне жауапкершіліктері бекітіледі.
 • Оқушыларды сабаққа сырт киіммен, екінші аяқ киімсіз кіргізбеу және қатысушылардың тәртіп сақтауларын, мектеп ережесіне сәйкестенулерін үйрету мақсатында 7 қыркүйектен қалдырмай сынып сағаттарын өткізеді.
 • Мұғалімдер өздеріне бекітілген бөлмелеріне жұмыс кестелерін сабақ кестесімен сәйкестендіріп құрады. Барлық мұғалімдер сабақ аралығындағы бөлмелерді  тапсыру мен қабылдауды жыл бойына қамтамасыз етеді. Оқу бөлмелерінің мүліктерінің  сақталуына толығымен мұғалімдер жауап береді. Оқу күні аяқталғаннан кейін бөлменің кілтін міндетті түрде вахтаға тапсыру керек.
 • Мұғалімдердің, қызметкерлердің және оқушылардың мектепте шылым шегулеріне тыйым салынады.
 • 2-11 сыныптар аралығында күнделікті бастауға әр оқушы міндетті. Күнделіктің сапалы толтырылуын бақылау сынып жетекшіге және директордың тәрбие жұмысының  орынбасарлары  Кулымжанова Гулжан Мауленовнаға тапсырылады. 
 • Балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында мектеп ғимаратында  бөгде  адамдардың болмауына тыйым салынады.
 • Әкімшіліктің рұқсатынсыз өзара  сабақты және кезекшілікті алмастыруға болмайды.
 • Мұғалімдердің,  қызметкерлердің ауырғаннан кейін жұмысқа шығуларына дәрігерлік анықтамамен босатылады.

 

2.Оқу-тәрбие процесіне қатысушылардың тәртібі

 

 • Оқу жоспарлары  мен  бағдарламаларындағы сабақтарға міндетті  түрде 

           қатысып,  берілген  тапсырмаларды  орындайды;

 • Мектептіңішкіеңбектәртібінсақтайды;
 • Белгілісебептерменсабаққақатысаалмайқалғанжағдайларда, келесікүнімұғалімгехабарлапайту керек. Ауырыпқалғанжағдайдаемдеумекемелерініңанықтамасынтапсыру керек. Себепсіз 40-сағаттан аса сабаққақатыспағаноқушы  оқубағдарламасынорындамағанүшінекіншіжылғақалдырылуы  керек.
 • Оқушылармектепменшігіне (оқулықтар, лаборатириялыққұралдарт.б.) ұқыпты, жауапкершілікпен  қарауғаміндетті.
 • Сабақтыжақсыүлгерген, мектептіңқоғамдық – көпшілікжұмыстарына

белсенеараласқаноқушыларғамарапаттау  белгіленеді:       

 • алғысжариялау
 • мақтауграмотасы
 • құндысыйлық
 • ақшалайсыйлық
 • Оқу  тәртібін  (себепсіз  сабақтарға  қатыспау), ішкіеңбек    тәртібі  ережесін (қоғамдықтәртіптібұзу, адамгершілікке жат қылықтаржасау) бұзғаноқушыларғакелесі   тәртіпшараларықолданылады:
 • ескерту
 • сөгіс
 • қатаңсөгісберіпескерту
 • мектептеншығару

Мектепәкімшілігіоқуғимараттарыныңжәнебасқақоғаммүліктерін

          сақтаудықамтамасызетеді.

 • Оқушыларата-аналаркомитетіменкелісімбойыншабекітілгенмектепформасынсақтайды.
 • Оқу  ғимараттарында сырт киіммен, айқай-шуға, темекітартуға, сабақжүріпжатқандадәліздежүругеқатаң  тиымсалынады.
 • Оқуғимараттарының (кабинеттер, лабораторияларжәнет.б.) кілттерікезекшікүзетқызметкерлерінежурналғақолқойылуарқылытапсырылады.

4. Білімалушылар мен тәрбиеленушілердіңбілімалуыжәнеөмірі мен денсаулығынсақтау, балалардыңқұқықтарынқорғауүшінжағдайлар

 

Санитарлықталаптар:

 • педагог қызметкерлерменкішіқызметкерлер  үнемібетпердетағу;
 • педагог қызметкерлерменкішіқызметкерлер «Ашық» қосымшасыарқылыкіреді;
 • сынып  бөлмелерінуақытылызалалсыздандыру
 • сыныптаркестедегібағыттарбойынша кіреді;

 

2022-2023 оқужылындасыныптардың

мектепкекірубағыттары

 

Сынып

 

Сыныпжетекшісі

 

Штаттықрежимде

бала саны

Қабылдаууақыты

 

Сабақуақыты

 

Кабинет

9 А

Дуйсенбекова Р.С

17

07.45-08.00

08.00

№11

Маулетова И.О

9

07.45-08.00

08.00

№1

Жумажанова С.С

14

07.45-08.00

08.00

№11

Гюл З.С.

11

07.45-08.00

08.00

№4

8 Ә

Смагулова Г.С.

12

07.45-08.00

08.00

№5

Елікбай Т.М.

13

07.45-08.00

08.00

№3

Ильясова С.А.

8

07.45-08.00

08.00

№10

Чалчыкбаева Қ

9

07.45-08.00

08.00

№2

Абеуова И.Д

11

07.45-08.00

08.00

№9

Құлымжанова Г.М.

23

07.45-08.00

 

№7

Жунусова А.Н

17

07.45-08.00

08.00

№14

Абрамова Т.А

4

13.15-13.30

08.00

№15

Балмагамбетова Г.Е

7

13.15-13.30

13.30

№13

Самбетова Д.Н.

11

07.45-08.00

8.00

НВП

Спабекова Қ.Е.

23

13.15-13.30

13.30

№14

Абрамова Т.А

12

13.15-13.30

13.30

№15

Мажраева Р.А

16

08.30-08.50

08.50

№13

Досжанова Д.Р

7

08.30-08.50

08.50

№15

Аршабекова К.К

7

08.45-09.00

09.00

№12

Толеубаева Л.Ж

4

11.45-12.00

12.00

№12А

 

 

 

 • Бөлменің, бекітілгенауланың, ғимараттыңтазалығыкүнсайынжасалады, негізгі  тазалықтыаптасынабірретбейсенбікүндеріжасалыпотыруыталапетіледі.
 • Ғимаратжәнемектепауласыныңкүнсайынғыжәненегізгітазалық

жасаудытөмендегікішіқызметкерлергетапсырылады.

 • Санитарлыққағидалардыңқойылатынталаптарынмақсатқа ала отырып, оқубөлмелерініңтазалығын,  бөлмелердің  ауа  тазалығынжәнебөлменіңтазалығынжасау  кестесібекітілді.

- 10.20-12.10, 13.25 үзіліскезіндегібөлменіңауасынтазартууақыты.

- бөлметазалықтарын – сабақкестесібойыншаәркезеңненкейінжасалып  

отырады.

- асхананыылғалдандырыптазалаууақыты  12.00, 16.00 сағ.

- дәлізді, дәретханалардыылғалдандырыптазалаууақыты 9.00, 11.00,

            13.00, 15.00, 17.00 сағ.

-  спорт залдыылғалдандырыптазалаууақыты 11.00, 16.00 сағ.

      

5. Ұйымқызметкерлерініңкәсібибіліктілігінарттырудыұйымдастыру

 

Бюджет қаражатыесебінен қаржыландыратын мемлекеттік білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлерінің   біліктілігін арттыру және қажетіне қарай ұйымдастырылған проблемелық курстарға кестеге сәйкес  мектеп қызметкерлерін жібереді.

Мектеппедагогтарының біліктілік санатын көтеру Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 сәуірдегі  № 152 бұйрығымен бекітілген педагог қызметкерлерді аттестаттауережесінесәйкес, 5 жылда 1 рет және кезектен тыс аттестатталушының өтінішіне байланысты жергілікті уәкілетті білім беру органы арқылы өткізіледі.

 

6. Білім беру ұйымыжұмысыныңбасталужәнеаяқталууақыты,

 олардыңарасындағыүзілістер

Әкімшілік – басқаруқызметкерлеріне, оқу – қосалқы кұрамына және шаруашылық бөлім қызметкерлеріне жұмыс уақытының мерзімі аптасына 40-сағатты құрайды;

Пәнмұғалімдерінежұмысуақытыпедагогикалық жүктемелеріне сабақ кестесімен белгіленеді;

Әкімшілік – басқаруқызметкерлері, оқу – қосалқы құрамы және шаруашылық бөлім қызметкерлеріне жұмыс уақыты сағат 9-00 басталады. Жұмыскүнініңұзақтығы 5 күндікжұмысаптасындадүйсенбіденжұмағадейін 7 сағат. Түскіүзілісуақытысағат 13-00 ден 14-00 дейін;

Мұғалімдерқұрамыныңжұмысұзақтығыжәнетүскіүзілістерітікелей

сабақкестесінебайланысты;

Белгіленгенжұмыс күнінде мұғалімдер оқу жоспарларындағы лауазым- дық міндеттерге сай оқу-әдістемелік, тәрбиелік жұмыстарын атқару керек. Қосымшажұмыстыңбарлықтүрінегізгіжұмысуақытынантысатқарылады;

Жұмыс берушіжұмыскерлердіңжұмысқакелгенуақыты мен жұмыстан

кеткенуақытынесепкеалыпотырудыұйымдастыруғаміндетті. Жұмысорнына ішімдікі шіп келген немесе ішімдік ішуді жұмыс орнында бастаған жұмыскерді әкімшілік сол күні жұмысқа (сабаққа) жібермейді немесе жұмыстан шеттетеді.

Еңбекдемалысының кезегі ағымдағы жылдың 05 қаңтарынан кешік-тірілмей жасалып, жұмыскерлердің назарына ұсынылады.

ҚазақстанРеспубликасы Еңбек Кодексінің 111-бабына сай жұмыскерлерге оның өтініші негізінде жалақысы сақталмайтын демалыс беріледі.

Еңбекбарысындағыдаулымәселелерекіжақтыңкелісімі бойынша сотқа

жүгінуарқылышешіледі.

1.Асхананың жұмысістеутәртібі:

 

Сыныптар

Оқушы  саны

Мерзімі

жалпы

тегіныстықтамақішетіндер

1

9 «А» 9 «Б»

26

 

09.35

2

1 «А» 1 «Б» 

23

 

09.35

3

8 «А» 8  «Ә»  8 «Б»

37

 

11.25

4

7 «А»   7 «Б»

21

 

11.25

5

6 «А»  6 «Б»

20

 

13.15

6

5 «А»

23

 

13.15

7

3 «А» 3 «Б»   

21

 

11.25

8

2  «А»  2 «Б»

18

 

14.45

9

4 «А» 4 «Б»

35

 

15.35

 

ИТОГО

224

 

 

 

  

 • Оқушылардыасханағасыныпжетекшілерапарады, балалардың

тамақтануынжәнетәртіпсақтауынқадағалайды.

-        Асханадағыжұмыстыңсапасынжәнебуфеттік, ыстықтамақтың

берілуінеәлеуметтік педагог Жұмажанова Салтанат Сериковнақадағалайды.

 

2. Кітапханажұмыстәртібі:

        - дүйсенбі - сенбісағ. 9.00 - сағ. 17.00.

- демалыскүні – жексенбі

- санитарлықкүні – айдыңсоңғыбейсенбісі

        КітапханажұмысыныңсапасынажәнеқызметкөрсетілуінежауаптыкітапханамеңгерушісіЧалчыкбаеваҚұралай

 

3. Медициналық  бөлімінің  жұмыстәртібі:

  - дүйсенбі - жұма сағ.8.00 - сағ.17.00.

- демалыскүні – сенбі, жексенбі

- санитарлықкүні – айдыңсоңғыжұмасы

        Медицина жұмысыныңсапасынажәнеқызметкөрсетілуінежауаптымектепмедбибісі  Бажбенова Асия Кулуткеновна.

 

4. Әрмұғалімөзсабақтарына 20 минут бұрынкелулерітапсырылады.

Мұғалімдердіңкезекшілігісабақтан 30 минут бұрынбасталып, соңғы

сабақтанкейін 20 минуттааяқтайды.

 

5. Мектеп интернатының жұмыс тәртібі:

-дүйсенбі – жұма (тәулік бойы)

Демалыс күні – сенбі , жексенбі (Жексенбі күні поезд кестесіне сәйкес сағат 17.00-ден балалар қабылданады.)

Санитарлық күні –әр аптаның соңында

Тәрбиеленушілердің интернатта болу кезіндегі денсаулығы мен өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету интернат тәрбиешілері және түнгі тәрбиешілерге  жүктеледі.

Мектеп интернатының жатын бөлмелері және жалпы санитарлық жағдайын сапасын бақылау жәнеқызметкөрсетілуінежауаптымектепмедбибісі  Бажбенова Асия Кулуткеновна.

  

7. Білімалушылар мен тәрбиеленушілердіңоқусабақтарыныңұзақтығы

 

Сабақтар штаттық режимде оқыту кезін бекітілген кестемен, оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша өткізіледі.

Сабақ кестесі көрнекті жерге ілініп қойылады. Сабақ ұзақтығы –45 минут.

Сабақ басталғанға дейін лаборанттар аудиторияда тиісті оқу құралдары мен аппаратураларды дайындап қояды.

 

 1. Мектептегі  оқу-тәрбие жұмысы төмендегі ретте белгіленді:

                                                                                                     

Сыныптар

Сабақ

 реті

Уақыты

Үзіліс

Сыныптар

Сабақреті

Уақыты

Үзіліс

1а,б

 сыныптар

1

08.50-09.35

5 минут

    5а

сыныптар

1

8.00-8.45

5минут

2

09.40-10.25

15 минут

2

8.50-09.35

15минут

3

10.40 – 11.25

5 минут

3

09.50-10.35

5минут

4

10.40-11.25

15минут

4

11.30 – 12.15

15минут

5

11.40-12.25

5минут

6

12.30-13.15

5минут

5

12.30-13.15

5минут

 

 

 

6

 

 

 

 

 

3а,3б, 4б,4а

сыныптар

1

13.30-14.15

5 минут

   6а,б

сыныптар

1

8.00-8.45

5минут

2

14.20 -15.05

15 минут

2

8.50-09.35

15минут

3

09.50-10.35

5минут

3

15.20-16.05

5 минут

4

10.40-11.25

15минут

4

16.10-16.55

15 минут

5

11.40-12.25

5минут

5

17.10-18.05

13.30-14.15

5минут

6

12.30-13.15

5минут

7

 

 

6

 

5минут

 

 

 

2б,2а

сыныптар

1

08.00-08.45

5 минут

   7а,б

сыныптар

1

8.00-8.45

5минут

2

08.50-09.35

15 минут

2

8.50-09.35

15минут

3

09.50-10.35

5минут

3

09.50-10.35

5минут

4

10.40-11.25

15 минут

4

10.40-11.25

15минут

5

11.40-12.25

5минут

5

08.00-08.45

5 минут

6

12.30-13.15

5минут

6

12.30 – 13.15

5минут

7

13.20-14.55

5минут

 

1

 

 

     8а,ә, б

сыныптар

1

8.00-8.45

5минут

2

 

 

2

8.50-09.35

15минут

3

 

 

3

09.50-10.35

5минут

4

 

 

4

10.40-11.25

15минут

5

 

 

5

11.40-12.25

5минут

6

 

 

6

12.30-13.15

5минут

 

 

 

7

13.20-14.55

5минут

 

1

 

 

    9а,б

сыныптар

1

8.00-8.45

5минут

2

 

 

2

8.50-09.35

15минут

3

 

 

3

09.50-10.35

5минут

4

10.40-11.25

15минут

4

 

 

5

11.40-12.25

5минут

6

12.30-13.15

5минут

5

 

 

7

13.20-14.55

5минут

 

6

 

 

 

8

14.10-14.55

5минут

  

Сабаққакіругеқоңыраусоғылғаннанкейіноқушылар мен мұғалімдероқукабинеттеріндесабақтарынбастайды. Сабақаяқталғаннанкейіноқушыларжәнемұғалімдеркабинеттеншығады. Сабақаяқталғаннанкейінмұғалім мен кезекшіоқушыкабинеттіңтерезесінашыпауанытазартады.

          Сыныпжетекшілер мен мұғалімдерүзіліскезіндеқабаттардакезекшілікатқарадыжәнеоқушылардыңтәртіпсақтауыменқатар, барлықүзіліскезіндегіоқушылардыңтәртібінежауапты. (Бекітілген  кезекшілік  кестесібойынша)

Осы Ереженібекітілгенненкейінбарлыққызметкерлерорындауғаміндетті.

 Барлыққызметкерлер, осы Ережебекітілгенгедейінжұмысатқарғанжәнежаңаданқабылданғанқызметкерлерміндеттітүрдеқолықойылыптаныстырылады.

 Осы ЕрежеБалқашқаласыбілімбөлімінің «№ 24мектеп-интернаты» коммуналдықмемлекеттікмекемесініңішкіқұжатыболыпесептелінедіжәнеісжүргізубөліміндесақталады.

 

Құрастырған: Директордың  оқуісіжөніндегіорынбасары   Маулетова И.О

Келісілді:                                                                            

Кәсіподақкеңесініңтөрағасы       Самбетова Д.Н