Елбасы Жолдауы – дамудыңтірегі

Елбасы  Жолдауы – дамудыңтірегі

2 қыркүйек2019 жыл мемлекетіміздің еңмаңызды күндердің бірі ретінде тарихтақалатыныбелгілі. ОсыкүніҚазақстанРеспубликасыныңпрезидентіҚасым-ЖомартТоқаевтыңхалыққажолдауынжолдады. Бұл, жаңадансайланғанпрезиденттіңалғашқыжолдауыболғандықтан, Еларасындақаттықызығушылықтудырды. Бұлжолдаумемлекетіміздіңпрезидентініңсайлауалдыбағдарламамныңнегізіндежасалғаныңескерсеконыңмемлекетдамуындаелеуліүлесқосатыныжәнепрезидентікбасқарудыңбастыбағыттарынбелгілейтініанық. Әлемдікэкономикадатуындағанқиындықтар, меналыпдамығанэкономикаларарасындағыжаhандықсаудасоғыстарыҚазақстанмемлекетініңэкономикасынадатерісәсеретуде

 

 

География пәнінің мұғалімі: Садуов Б.Е.