Оқу аптасының ұзақтығы туралы ақпарат

кіші топтар - 9 сағат
орта топтар -12 сағат
үлкен топтар - 14 сағат
мектепке дейінгі топтар - 20 сағат