Standards of government services

Category: Standards of government services

Standards of government services

Отчет по оказанию государственных услуг ОСШ № __9_ за 2018,2019 год

Отчет по оказанию государственных услуг ОСШ № __9_ за 2018,2019 год

2019-09-27 16:09:04

To download To watch

Мемлекеттік қызметтерді алушылардың құқықтары

Мемлекеттік қызметтерді алушылардың құқықтары

2019-09-27 15:23:51

To download

Мемлекеттік қызметтер көрсеті сапасына шағымдану тәртібі

Мемлекеттік қызметтер көрсеті сапасына шағымдану тәртібі

2019-09-27 15:18:38

To download

"Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

"Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

2019-09-27 15:12:52

To download To watch

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

2019-09-27 15:08:57

To download To watch

«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызметті көрсету ИНФОГРАФИКАСЫ

«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызметті көрсету ИНФОГРАФИКАСЫ

2019-09-27 15:08:00

To download To watch

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызметті көрсету ИНФОГРАФИКАСЫ

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызметті көрсету ИНФОГРАФИКАСЫ

2019-09-27 15:07:19

To download To watch

«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызметті көрсету

ИНФОГРАФИКАСЫ

2019-07-16 11:44:10

To download

«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» мемлекеттік қызметті көрсету

ИНФОГРАФИКАСЫ

2019-07-16 11:35:41

To download

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызметті көрсету

ИНФОГРАФИКАСЫ

2019-07-16 11:33:34

To download

Стандарт государственной услуги "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой (детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей"

Глава 1. Общие положения 1. Государственная услуга "Установление опеки или попечительства над ребенком-сиротой ( детьми-сиротами) и ребенком (детьми), оставшимся без попечения родителей" (далее – государственная услуга). 2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее – Министерство).

2018-08-16 11:12:57

To download To watch

"Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарынақұжаттардықабылдаужәнебалалардықабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызмет стандарты

1-тарау. Жалпыережелер 1. "Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарынақұжаттардықабылдаужәнебалалардықабылдау" мемлекеттіккөрсетілетінқызметі (бұданәрі – мемлекеттіккөрсетілетінқызмет). 2. МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірледі. 3. Мемлекеттікқызметтібарлықүлгідегіжәнетүрдегімектепкедейінгіұйымдар (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

2018-08-16 11:11:02

To download To watch

First Previous 1 2 3 4 Last