"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты
16-07-2019 12:35

ҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрінің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 172 бұйрығына 2-қосымша

"Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты

Ескерту. Стандарт жаңаредакцияда – ҚР Білімжәнеғылымминистрінің11.10.2017  ( № 518 алғашқыресмижарияланғанкүніненкейінкүнтізбелік он күнөткенсоңқолданысқаенгізіледі) бұйрығымен

1-тарау. Жалпыережелер

      1. "Мектепкедейінгібілім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау" мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік көрсетілетін қызмет).

      2.МемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартынҚазақстанРеспубликасыБілімжәнеғылымминистрлігі (бұданәрі – Министрлік) әзірледі.

      3. Мемлекеттікқызметтібарлықүлгідегіжәнетүрдегімектепкедейінгіұйымдар (бұданәрі – көрсетілетінқызметтіберуші) көрсетеді.

Мемлекеттікқызметтікөрсетуүшінқұжаттардықабылдаужәне беру көрсетілетінқызметтіберушініңкеңсесіарқылыжүзегеасырылады.

2-тарау. Мемлекеттікқызметтікөрсетутәртібі

      4. Мемлекеттікқызметтікөрсетумерзімдері:

      1) құжаттартоптамасынтапсырғансәттенбастап – 30 минут;

      2) құжаттардықабылдаусәтінедейінгікүтудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минут;

      3) қызметкөрсетудіңрұқсатетілгенеңұзақуақыты – 15 минут.

      5. Мемлекеттікқызметкөрсетунысаны: қағазтүрінде.

      6. Мемлекеттікқызметкөрсетудіңнәтижесі: мектепкедейінгіұйым мен баланыңата-анасыныңбірінемесезаңдыөкіліараcындажасалғаншартнегізіндебаланымектепкедейінгіұйымғақабылдаунемесе осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартыныңкөрсетілген 10-тармағында негіздербойыншамемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартутуралыдәлелдіжауапболыптабылады.

Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижесінұсынунысаны: қағазтүрінде.

      7. Мемлекеттікқызметжекетұлғаларға (бұданәрі - көрсетілетінқызметтіалушы) тегінкөрсетіледі.

      8. Көрсетілетінқызметтіберушініңжұмыскестесі: ҚазақстанРеспубликасыныңеңбекзаңнамасынасәйкесдемалысжәнемерекекүндерінқоспағанда, дүйсенбі мен жұмааралығындабелгіленгенжұмыскестесінесәйкессағат 13.00-ден 14.00-ге дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00 -ден 18.00-ге дейін.

Құжаттардықабылдаужәнемемлекеттікқызметкөрсетунәтижелерін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгітүскіүзіліспенсағат 09.00-ден 17.30-ға дейінжүзегеасырылады.

Мемлекеттікқызметалдын ала жазылусызжәнежеделдетіпқызметкөрсетусізкезеккүтутәртібіменкөрсетіледі.

      9.Көрсетілетінқызметтіалушыкөрсетілетінқызметтіберушігежүгінгенкездемемлекеттікқызметкөрсетуүшінқажеттіқұжаттартізбесі:

      1) қабылдауғаарналғанжолдама (берілгенкүнненбастап 5 жұмыскүніішіндежарамды);

      2) ата-анасыныңбірініңнемесезаңдыөкілініңжекебасынкуәландыратынқұжат( сәйкестендіруүшін);

      3) баланыңтууынкуәландыратынқұжат (сәйкестендіруүшін);

      4) ҚазақстанРеспубликасыДенсаулықсақтауминистрінің 2003 жылғы 24 маусымдағы № 469  (Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттіктіркеутізілімінде № 2423 болыпбұйрығыментіркелген) бекітілген "Бала денсаулығыпаспорты" 026/у-3 есепнысанынтолтыружәнежүргізужөніндегінұсқаулықтақарастырылғаннысанбойыншабаланыңденсаулықпаспорты;

      5) баланыңденсаулығытуралыанықтама;

      6) психологиялық-медициналық-педагогикалықконсультацияныңқорытындысы (ерекшебілім беру қажеттілігі бар балаларүшін).

      10.Мемлекеттіккөрсетілетінқызметтіалуүшінкөрсетілетінқызметтіалушыұсынғанқұжаттардыңжәне (немесе) ондағыдеректердің (мәліметтердің) дұрысеместігіанықталғанкезде, құжаттардыңтоптамасынтолықұсынбағанжәне (немесе) қолданылумерзіміөтіпкеткенқұжаттардыұсынғанжағдайлардакөрсетілетінқызметтіберушімемлекеттікқызметтікөрсетуден бас тартады.

3-тарау. Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншареспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушыоргандарыныңкөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымданутәртібі

      11.Мемлекеттікқызметтікөрсетумәселелерібойыншакөрсетілетінқызметтіберушініңжәне (немесе) оныңлауазымдыадамдарыныңшешімдеріне, әрекетіне (әрекетсіздігіне) шағымдануүшінжазбашатүрде осы мемлекеттіккөрсетілетінқызметстандартыныңкөрсетілген 12-тармағында мекенжайларбойыншареспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушы органы басшысыныңатынаберіледі.

Көрсетілетінқызметтіалушыныңшағымындаоныңтегі, аты, әкесініңаты (бар болғанда), пошталықмекенжайы, күнікөрсетіледі. Шағымғакөрсетілетінқызметтіалушықолқоюытиіс.

Көрсетілетінқызметтіалушыныңреспубликалықмаңызы бар қаланыңжәнеастананың, ауданның (облыстықмаңызы бар қаланың) жергіліктіатқарушыорганының, көрсетілетінқызметтіберушініңмекенжайынакеліптүскенмемлекеттікқызметкөрсетумәселелерібойыншашағымытіркелгенкүніненбастап бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады.

Мемлекеттікқызметкөрсетунәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганғажүгінеалады.

Мемлекеттікқызметкөрсетусапасынбағалаужәнебақылаужөніндегіуәкілеттіорганныңмекенжайынакеліптүскенкөрсетілетінқызметтіалушыныңшағымытіркелгенкүніненбастап он бес жұмыскүніішіндеқарастыруғажатады.

Көрсетілгенмемлекеттікқызметнәтижелеріменкеліспегенжағдайда, көрсетілетінқызметтіалушыҚазақстанРеспубликасыныңбелгіленгентәртіппенсотқажүгінугеқұқылы. заңнамасында

4-тарау. Мемлекеттікқызметкөрсетуерекшеліктеріескерілеотырыпқойылатынөзге де талаптар

      12. МемлекеттікқызметкөрсетуорныныңмекенжайыМинистрліктің www.edu.gov.kz интернет-ресурсындаорналастырылған.

      13. Көрсетілетінқызметтіалушымемлекеттікқызметкөрсетудіңтәртібі мен мәртебесітуралыақпараттықашықтықтанқолжеткізурежиміндемемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығыарқылыалады.

      14.Мемлекеттікқызметкөрсетумәселелеріжөніндегібірыңғайбайланысорталығы: 1414, 8800-080-7777.