Ата-аналарға құлаққағыс: Жаңартылған білім бағдарламасындағы маңызды 6 факті

Дата: 2018-11-27 15:59:55

Ата-аналарғақұлаққағыс:

Жаңартылғанбілімбағдарламасындағымаңызды 6 факті

 

 

 

 

 

 

 

 

АСТАНА.ҚазАқпарат - 2016 жылғы 1 қыркүйектенҚазақстандағыбарлықмектептебілім беру процесіжаңартылабастады. ҚРБілімжәнеғылымминистрлігіненмәліметкендей, жаңабағдарламаныңмақсаты - мектепоқушыларыналғанбілімінөмірдепайдаланатындайетіпоқыту, депхабарлайдыҚазАқпарат.

Көптегендамығанелдердебілімсаласындағымұндайөзгерістерөткенғасырдыңсексеніншіжылдарыенгізілебастаған. Тоқсаныншыжылдардың орта шешіндебұлжаңартулараяқталды. Қазақстандажаңартылғанбағдарламағакөшуендібасталды. 2016-2017  оқужылындабаршабіріншісыныпоқушылары осы бағдарламағакөшті. Биыл 1 қыркүйектенбастапекінші, бесіншіжәнежетіншісыныпоқушыларыжаңабағдарламаменоқибастады. Мұныменқатар, 2017-2018 оқужылында 30 мектептесынақретіндеүшіншісыныпоқушыларыжаңартылғанбағдарламаныбастады. Білім беру саласыныңкезең-кезеңменжаңаруы 4 жылғасозылады. 2018-2019 оқужылында 3, 6, 8 және 10-сыныптарға кезеккеледі. 2019-2020 жылы 4, 9, 11-сыныптар көшеді. Әзірге  көптегеноқушылар мен ата-аналарбұлмаңыздыістіңмәнін жете ұғынақойғанжоқ. Ендеше, Білімжәнеғылымминистрлігіұсынғанмәліметбойынша 2017-2018 оқужылыжаңалықболатынмаңызды 6 өзгерістіқысқашатүсіндіріпөтсек.

2017-2018 ЖЫЛДЫҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

2016-2017 жылыбіріншісыныпүшіненгізілгенжаңаоқубағдарламасы «Назарбаев зияткерлікмектептеріндегі» оқытутәжірибесіненегізделгенболатын. Биылғыоқужылындаекінші, бесіншіжәнежетіншісыныптарүшінжаңартылғаноқубағдарламасыдайындалып, енгізілді. 2017-2018 оқужылындағыбағдарламадабұрынғыпәндертолықтайқалады. Ешқайсысынаөзгерісенгізілгенжоқ. Оқужоспарында да қандай да біржаңалықжоқ. Дегенмен, мектептеоқытуғарұқсатберілгенқосымшаәдебиеттіңқатарыкөбейген.  

КРИТЕРИАЛДЫ БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІ

Жаңартылғанбілімбағдарламасыменоқитынсыныптардабағалаудыңжаңажүйесіенгізілді. Ол - критериалдыбағалаужүйесі (https://goo.gl/GshZsD). Олбойыншаалдын ала белгіленген, нақтыөлшембойыншабағақойылады. Бұләдістемеоқушылардыңбілімі мен дағдысынсапалы да әділсаралауғамүмкіндікбереді. Мұныменқатар, бұлжүйебалалардың өз жұмысынбайыппенбағалап, бақылауынажәне өз қатесінөзітауып, келесідеқайталамайтындайетіпкөңілінетүйіпалуынаыңғайлы. Критериалдыбағалаужүйесіқалыптастырушыжәнежиынтықбағалауболыпекігебөлінеді. Қалыптастырушыбағалауоқушының не үйренгенінанықтайды. Әркезеңсайыналынатынбұлсынақтоқсандықжәнежылдыққорытындығаәсеретеді. Жиынтықбағалауоқуматериалыныңбелгілібіркезеңінаяқтағансоңсолбөлімніңқорытындысынбағалап, қорытындыбалыншығарады.  

ҮШ ТІЛДІЛІККЕ БІРТІНДЕП ӨТУ

1 қыркүйектенбастап 799 мектептежаратылыстанубағытындағыбелгілібірпәндерағылшынтіліндеоқытылабастайды. Бұлоқушылардыңүйреніпжүргеншеттілінпысықтауболып та саналады. Физика, биология, география, химия жәнебасқа да пәндердіағылшынтіліндеоқытудыбиылшамамен 160 мың бала пилоттырежимдебастайды. Үштілділіккебіртіндепкөшуүшінбіздіңминистрлікпәнмұғалімдерініңтілүйренуінжеделдетіпжатыр. Мұғалімдерағылшынтіліндежақсытүсінісіп, тілсындырыпқанақоймай, өз пәнінсолтілде еркін түсіндіреалатын да болуыкерек. Қазіргікездемыңнанастаммұғалімтілдіккурстарғабарып, тиістісертификаттарыналды.  

БЕСКҮНДІК ОҚУ АПТАСЫ

Жаңартылғанбағдарламағакөшкенсыныптараптасына бес күноқитынболады. Бескүндікоқужүйесінекөшубілімсапасынаәсерінтигізбеуікерек. Әрпәнгеалтыкүндікбағдарламадағысияқтысағаттарбөлінеді. Тек аптасына бес күноқибастағандабалалардың бос уақытыкөбейеді. Ал педагогтарда өз біліктілігінкөтеруүшіндемалыскүнпайдаболады. Ендісенбісайынпәнмұғалімдеріспорттық ойын түрлеріненжарысөткізіп, дайындық курсы, үйірме, студия секілдіқосымшашараларұйымдастыраалады. Бұлкүндерімектептебалалардыңқызығушылығынақарайспорттық, танымдықжарыстар, байқау, ойын-сауықбағдарламалары, экскурсияларсекілдікөптегенпайдалыдүниелерменайналысуғаболады. Бес күндікоқуаптасыныңартықшылықтарытуралымынасілтемегеөтіптанысуғаболады: https://goo.gl/iZyS7j

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ АЗАЯДЫ

Жаңабағдарламабойыншабілімалыпжатқанмектепоқушыларыүшінүйтапсырмасыныңкөлеміазаяды. Шамамен, балаларүйтапсырмасынаәдеттегіуақыттыңүштенбірін кем жұмсайтынболды. Жаңа норматив бойынша  екіншісыныптаүйтапсырмасынорындауғакүніне 50 минут, 3-4 сыныптарда - 70 минут, 5-6 сыныптарда - 90 минут, 7-9 сыныптарда - 110 минут, 10-11 (12) сыныптарда 130 минут жұмсалады. Мереке мен демалыскүндерінетапсырмаберілмейді. Бұлуақытта тек жобалықжұмыстары бар, математиканытереңдетіпоқитынбалалардыңтапсырмасы мен жалпытанымүшінкөркемәдебиетоқуғанақалады. Біріншісыныптағыларғаүйдеокуды тек екіншітоқсаннанбастапміндеттейді. Болашақтажоғарысыныптардаәрсабақтанберілетінкүнделіктітапсырманыңорнынәртоқсанғаберілетінтапсырмаларалмастырадыдегенжоспар бар.

ҚОРЫТЫНДЫ АТТЕСТАЦИЯ ТАПСЫРУ ТӘРТІБІ

Биылғыоқужылыныңсоңындағықорытынды аттестация тапсырутәртібінеөзгерісенгенжоқ. Естеріңіздеболса, 2017 жылы 11-сынып бітірушілер мен «Алтын белгі» иегерлерініңаттестациясымектептегібітіруемтиханытүрінде бес пәнненөткенболатын.


Барлыққұқықтарқорғалған. inform.kz белсендісілтемені пайдаланыңыз http://www.inform.kz/kz/ata-analarga-kulakkagys-zhanartylgan-bilim-bagdarlamasyndagy-manyzdy-6-fakti_a3070445

Автор: №7 МГ